P O Z V Á N K A

V Berouně, dne 04. 02. 2020

Předseda fotbalového klubu Český lev – Union Beroun, z. s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se stanovami spolku

mimořádnou členskou schůzi spolku ČESKÝ LEV – UNION BEROUN, z.s.

se sídlem Beroun – Město, Na Máchovně 644, PSČ 266 01, IČO: 285 60 353,

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 17831 (dále jen ČLUB),

která se bude konat v pondělí dne 24. února 2020 od 18,00 hodin

na hřišti na Máchovně, na adrese Na Máchovně 644, 266 01 Beroun.

Program členské schůze – prezentace od 17,30 hod.:

1. Zahájení, schválení programu jednání valné hromady

2. Návrh a volba návrhové a mandátové komise, předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Diskuse

4. Změna stanov – II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

5. Zpráva návrhové komise – projednání a schválení usnesení valné hromady ČLUB

6. Závěr

Členové jsou při prezentaci povinni prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti nebo členskou legitimací. Osoba zastupující člena je povinna se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným průkazem totožnosti.

S pozdravem

Martin Pech, v. r.

předseda

Mohlo by se Vám také líbit..