PRONÁJEM UMT NA MÁCHOVNĚ


ČL-U Beroun nabízí volnou kapacitu hodin na hřišti s UMT 3. generace s umělým osvětlením včetně šaten, sprch a wc. A to jak pro jednotlivé zápasy, tak pořádání i různých turnajů. Další možností je i dlouhodobý pronájem, a to jak pro soukromé, tak firemní subjekty k odehrání celosezonní soutěže. Nabízíme klidné domácí prostředí v dobře vybaveném sportovním areálu na okraji města. V případě dlouhodobých pronájmů jsme schopni nabídnout zajímavou cenu.
Ceník PRONÁJMU – UMT NA MÁCHOVNĚ
Více informací o UMT Na Máchovně
Obsazenost UMT Na Máchovně

Důležité informace k pronájmu UMT na Máchovně!

Dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem ČL-U Beroun, z.s. a nájemcem hřiště.

 • PLOCHU LZE OBJEDNAT NA ZÁKLADĚ E-MAILOVÉ NEBO TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY.
 • telefonická objednávka musí být vždy potvrzena e-mailem.
 • MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ DOBA JE 1 HODINA.
 • Součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprch a WC.
 • Během každého zápasu o víkendech bude zabezpečeno otevření hospůdky v areálu fotbalového hřiště.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE SE KTERÝKOLI SUBJEKT NEDOSTAVÍ VE SMLUVENÝ TERMÍN, UHRADÍ PRONÁJEM V PLNÉ VÝŠI. ZMĚNY JE NUTNÉ OZNÁMIT 48 HODIN PŘED SMLUVENÝM TERMÍNEM.
 • V případě nepříznivého počasí (sníh, déšť, mlha) a nutné údržby plochy je správce nebo osoba pověřená výkonným výborem klubu oprávněna konání akce, či tréninku fotbalového mužstva zrušit, a to bez nároku na sankční pokutu za zrušení a nekonání akce nebo tréninku. Pronajímatel nehradí žádné náklady spojené s danou akcí z důvodu špatného počasí.
 • V případě takto zrušeného termínu z důvodu špatného počasí či kalamitního stavu (větší příval sněhu, kdy není možné hřiště uklidit) je možné po dohodě s pronajímatelem stanovení náhradního termínu.
 • VŠICHNI JSOU POVINNI DODRŽOVAT PROVOZNÍ ŘÁD.
 • Z DŮVODŮ ČASOVÉ NÁVAZNOSTI JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ČASY.
 • VSTUP NA PLOCHU POUZE V DOPROVODU TRENÉRA, VEDOUCÍHO DRUŽSTVA NEBO OSOBY STARŠÍ 18 – TI LET.
  • NA PLOCHU SMÍ VSTOUPIT V RÁMCI PRONÁJMU MAX. 35 OSOB, respektive 18 osob v případě pronájmu ½ hřiště!
  • VSTUP NA UMĚLOU TRÁVU JE POVOLEN POUZE V PŘEDEPSANÉM OBUTÍ, TZN. V KOPAČKÁCH S LISOVANOU PODRÁŽKOU, V KOPAČKÁCH S GUMOVOU PODRÁŽKOU („TURFY“) A V BĚŽECKÉ OBUVI (BOTASKY, TENISKY) – VIZ PROVOZNÍ ŘÁD.
  • Pronájem je nájemce povinen uhradit před užíváním areálu pověřené osobě (viz. ceník).
  • Pověřenou osobou se rozumí osoba pověřená výkonným výborem klubu nebo správce areálu.
  • Pronajímatel je povinen vystavit nájemci příjmový doklad na inkasovanou částku dle schválených cen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  • SUBJEKT, KTERÝ NEBUDE MÍT UHRAZENOU PLATBU ZA PRONÁJEM, NEBUDE VPUŠTĚN NA PLOCHU HŘIŠTĚ.
 • VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ PROVOZUJÍ SPORTOVNÍ ČINNOST NA UMĚLÉ TRÁVĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
  • PRONAJÍMATEL NERUČÍ ZA CENNÉ ODLOŽENÉ VĚCI A KAŽDÝ JE POVINEN ŘÁDNĚ UZAMKNOUT ŠATNU.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ:
Důležité je řídit se provozním řádem, který je vyvěšen v areálu hřiště!