Pozvánka na členskou schůzi spolku ČL-U Beroun, z.s.

P O Z V Á N K A

V Berouně, dne 12. 11. 2019

Předseda fotbalového klubu Český lev – Union Beroun, z. s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se stanovami spolku

řádnou členskou schůzi spolku ČESKÝ LEV – UNION BEROUN, z. s.

se sídlem Beroun – Město, Na Máchovně 644, PSČ 266 01, IČO: 285 60 353,

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 17831 (dále jen ČLUB),

která se bude konat v úterý dne 10. prosince 2019 od 18,00 hodin

v restauraci Sportbar LOKO na adrese Tyršova 85, 266 01 Beroun.

Program členské schůze – prezentace od 17,30 hod.:

  1. Zahájení, schválení programu jednání valné hromady
  2. návrh a volba návrhové a mandátové komise, předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. zpráva o hospodaření klubu za rok 2018
  4. informace o sportovní činnosti klubu
  5. přestávka – občerstvení
  6. diskuse
  7. zpráva návrhové komise – projednání a schválení usnesení valné hromady ČLUB
  8. závěr

Členové jsou při prezentaci povinni prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti nebo členskou legitimací. Osoba zastupující člena je povinna se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným průkazem totožnosti.

S pozdravem

                                                                                          Martin Pech, v. r.

                                                                                        předseda

Mohlo by se Vám také líbit..